uniform

[ˈjuːnɪfɔːm] [ˈjuːnɪfɔːrm]

n. 制服,校服;<非正式>穿制服的警官;(某一群体的人穿的)典型服装,特有服装;(无线电通讯)字母 U 的代码

adj. 全部相同的,始终如一的;制服式的

v. 使一致;使穿制服

[ 复数:uniforms 第三人称单数:uniforms 现在分词:uniforming 过去式:uniformed 过去分词:uniformed 比较级:moreuniform 最高级:mostuniform]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-29 16:05:51 2023-03-29 15:12:49 2023-03-29 16:44:44 2023-03-29 16:40:20 2023-03-29 17:01:25 2023-03-29 16:22:19 2023-03-29 15:44:41 2023-03-29 15:47:20 2023-03-29 14:50:44 2023-03-29 17:03:32 2023-03-29 16:59:56 2023-03-29 15:31:11 2023-03-29 15:38:13 2023-03-29 14:57:42 2023-03-29 15:01:17 2023-03-29 14:59:16 2023-03-29 15:05:16 2023-03-29 16:05:38 2023-03-29 16:49:49 2023-03-29 15:00:35